Zánik pojištění

Změna vlastníka vozidla

Motoristé se často domnívají, že k zániku pojištění odpovědnosti dochází změnou vlastníka při prodeji vozidla. Není tomu tak. Podle platné právní úpravy k němu dochází až v okamžiku, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, tuto skutečnost oznámí své pojišťovně. Je tedy důležité, aby prodávající změnu vlastnictví vozidla ohlásil nejen příslušnému orgánu registrace vozidla, v jehož registru silničních vozidel je prodávané vozidlo registrováno, ale také svojí pojišťovně.

 

Při změně vlastnictví vozidla pojištění odpovědnosti z provozu vozidla automaticky nepřechází na nového vlastníka. Nový majitel se po dobu existence pojištění odpovědnosti předchozího vlastníka může v případě škody dostat do role pojištěného, ale původní pojistná smlouva na něj nepřechází. Nový vlastník má za povinnost uzavřít svou vlastní pojistnou smlouvu. Ostatně původní vlastník by neměl mít zájem na tom, aby jeho pojištění odpovědnosti pokračovalo ve prospěch kohokoliv jiného, neboť by se tím zbavoval možnosti požadovat po své pojišťovně vrácení nespotřebovaného pojistného. Navíc by se vystavoval riziku, že v případě škody způsobené novým vlastníkem přijde o bonus.

 

Přehled povinností, které zákon ukládá původnímu i novému vlastníku vozidla:

 • Původní i nový vlastník musí splnit oznamovací povinnost vůči registru silničních vozidel (do 10 pracovních dnů od změny vlastnictví, platí však čím dříve, tím lépe).
 • Původní vlastník ve vlastním zájmu bez odkladů oznámí své pojišťovně změnu vlastníka vozidla a odevzdá jí doklad o pojištění odpovědnosti a zelenou kartu.
 • Nový vlastník nejdéle do 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti, nejlépe však bez odkladů uzavře pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti s pojišťovnou, kterou si zvolí. Bez uzavřené pojistné smlouvy nesmí vozidlo vyjet na pozemní komunikaci.
 • V případě, že nový vlastník nehodlá vozidlo provozovat, musí ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti odevzdat registrační značku (dříve SPZ) a osvědčení o registraci vozidla (dříve OTP) registru silničních vozidel vedenému příslušným orgánem registrace vozidla. V této souvislosti může vlastník vozidla požádat o dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel, a to na neomezenou dobu.

 

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká také:

 • fyzickým zánikem vozidla
 • vyřazením vozidla z registru (evidence) vozidel
 • odcizením vozidla
 • nezaplacením dlužného pojistného ani po upomínce
 • výpovědí
 • dohodou
 • uplynutím doby, na níž byla pojistná smlouva sjednána.

Bližší informace naleznete na stránkách České kanceláře pojistitelů.

Zdroj: ckp.cz